REAL ESTATE MARKET

cahokia, ILLINOIS

August 2019

arrow.gif

cahokia REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
cahokia_8_800_2019_07.png
cahokia_9_800_2019_07.png
cahokia_10_800_2019_07.png

cahokia TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
cahokia_11_800_2019_07.png