REAL ESTATE MARKET

castleton, ILLINOIS

September 2018

arrow.gif

castleton REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
castleton_8_800_2018_08.png
castleton_9_800_2018_08.png
castleton_10_800_2018_08.png

castleton TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
castleton_11_800_2018_08.png