REAL ESTATE MARKET

edgerton, ILLINOIS

January 2019

arrow.gif

edgerton REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
edgerton_8_800_2018_12.png
edgerton_9_800_2018_12.png
edgerton_10_800_2018_12.png

edgerton TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
edgerton_11_800_2018_12.png