REAL ESTATE MARKET

edgerton, ILLINOIS

September 2018

arrow.gif

edgerton REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
edgerton_8_800_2018_08.png
edgerton_9_800_2018_08.png
edgerton_10_800_2018_08.png

edgerton TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
edgerton_11_800_2018_08.png