REAL ESTATE MARKET

EMINGTON, ILLINOIS

September 2023

arrow.gif

emington REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif

emington TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif