REAL ESTATE MARKET

fenton, ILLINOIS

February 2020

arrow.gif

fenton REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
fenton_8_800_2020_01.png
fenton_9_800_2020_01.png
fenton_10_800_2020_01.png

fenton TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
fenton_11_800_2020_01.png