REAL ESTATE MARKET

harmon, ILLINOIS

November 2019

arrow.gif

harmon REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
harmon_8_800_2019_10.png
harmon_9_800_2019_10.png
harmon_10_800_2019_10.png

harmon TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
harmon_11_800_2019_10.png