REAL ESTATE MARKET

KOUTS, ILLINOIS

December 2023

arrow.gif

KOUTS REAL ESTATE

IS A BUYER'S MARKET

arrow.gif

kouts REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif

kouts TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif