REAL ESTATE MARKET

south milwaukee, ILLINOIS

December 2018

arrow.gif

south milwaukee REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
south_milwaukee_8_800_2018_11.png
south_milwaukee_9_800_2018_11.png

south milwaukee ACTIVE FOR SALE LISTINGS

arrow.gif
south_milwaukee_10_800_2018_11.png

south milwaukee TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
south_milwaukee_11_800_2018_11.png