REAL ESTATE MARKET

troy grove, ILLINOIS

December 2018

arrow.gif

troy grove REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
troy_grove_8_800_2018_11.png
troy_grove_9_800_2018_11.png
troy_grove_10_800_2018_11.png

troy grove TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
troy_grove_11_800_2018_11.png